banner

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder handelsregisternummer 27279635.

Naast deze algemene leveringsvoorwaarden is De Nieuwe Regeling 2011 (rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011) in haar meest recente verschijningsvorm, danwel meest recente herziening, onverkort van toepassing.

1 toepasselijkheid
1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle door Schippers Bouwconsult BV gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten.

1.2 Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk door Schippers Bouwconsult BV anders is bepaald.

2 totstandkoming
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Bij aanvaarding van een vrijblijvend aanbod door opdrachtgever, heeft Schippers Bouwconsult BV het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.

2.2 Een opdracht is tot stand gekomen, indien Schippers Bouwconsult BV hetgeen is overeengekomen schriftelijk heeft bevestigd of een schriftelijk aanbod daartoe van Schippers Bouwconsult BV door opdrachtgever schriftelijk is aanvaard of hetgeen is overeengekomen op een andere wijze door partijen schriftelijk is bevestigd. Dit laat onverlet de bevoegdheid van partijen het bestaan van de opdracht met andere middelen te bewijzen. Data en tijdstippen aangegeven in opdrachten zijn zonder vooraf mondeling overleg en goedkeuring niet bindend.

3 wijzigingen
3.1 Wijziging van de opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van reeds opgedragen advieswerkzaamheden, komt tot stand, zodra Schippers Bouwconsult BV deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd. Dit laat onverlet de bevoegdheid van partijen de in de opdracht aangebrachte wijziging met andere middelen te bewijzen.

4 inhoud overeenkomst
4.1 Schippers Bouwconsult BV heeft als doel de verkopers, kopers of andere belanghebbende door middel van een bouwkundige rapportage inzicht te verschaffen in de bouwkundige staat van een te onderzoeken pand.

4.2 Het hiervoor in lid 4.1 bedoelde onderzoek door Schippers Bouwconsult BV vindt plaats door middel van visuele inspectie van het te onderzoeken pand. In het onderzoek door Schippers Bouwconsult BV worden betrokken alleen bereikbare en zichtbare gedeelten van het pand. Afwerkingen en dergelijke worden door Schippers Bouwconsult BV ten behoeve van haar onderzoek niet verwijderd of los gemaakt en evenmin worden niet-bereikbare gedeelten van het pand toegankelijk gemaakt. Ook worden geen metingen verricht.

4.3 Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt niet met zich mee dat specialistische onderzoeken worden uitgevoerd, noch dat er metingen worden verricht, noch berekeningen worden uitgevoerd, noch onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild etc. om achterliggende constructies en/of installaties te kunnen beoordelen. Schippers Bouwconsult BV zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. Schippers Bouwconsult BV geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen.

5 uitvoering
5.1 Schippers Bouwconsult BV zal de haar opgedragen werkzaamheden met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen naar beste weten en kunnen verrichten.

5.2 Ten behoeve van de keuring worden de begane grondvloeren geïnspecteerd in de directe omgeving van het kruipluik indien de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger niet bij de inspectie aanwezig is. Indien de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger wel bij de inspectie aanwezig is, wordt de onderzijde van de begane grondvloer geïnspecteerd indien deze op eenvoudige wijze en onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en Arbo-wetgeving. Een en ander uitsluitend ter beoordeling door Schippers Bouwconsult BV. Voor alle inspecties is een droge en minimaal vrije kruiphoogte van 0,50 meter vereist.

5.3 Daken, goten, overstekken, etc. tot een maximale hoogte van ca. 2,5 meter (1 verdiepingshoogte) worden geïnspecteerd, indien veilig, dit uitsluitend ter beoordeling door Schippers Bouwconsult BV, bereikbaar met ladders van maximaal 3,5 meter (werkende hoogte 2,5 meter). Indien hoger gelegen elementen dienen te worden geïnspecteerd, kan dit uitsluitend met door de opdrachtgever beschikbaar gesteld klimmateriaal dat voldoet aan de huidige wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud verkerend en onder veilige omstandigheden, dit uitsluitend ter beoordeling door Schippers Bouwconsult BV.

5.4 Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen c.q gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, wordt dit in het rapport vermeld.

5.5 Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen c.q gedeelten van een object door een specialist c.q expert op een bepaald gebied dienen te worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden aangegeven.

5.6 Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dit uitsluitend ter beoordeling door de Schippers Bouwconsult BV, worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet geïnspecteerd. Hiervan wordt in de rapportage melding gemaakt.

5.7 Indien weersinvloeden en/of onvoorziene omstandigheden de inspectie onmogelijk maken, bemoeilijken en/of vertragen, dat uitsluitend ter beoordeling van/door Schippers Bouwconsult BV, behoudt Schippers Bouwconsult BV zich het recht voor inspectie uit te stellen en/of te onderbreken.

5.8 Indien een inspectie, wegens onder artikel 5.7 omschreven omstandigheden, geen doorgang kan vinden, moet worden afgebroken, of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal deze inspectie wel in rekening worden gebracht. Er zal dan een hernieuwde inspectie en/of een vervolginspectie plaatsvinden. Deze hernieuwde en/of vervolginspectie zal door Schippers Bouwconsult BV worden uitgevoerd conform de in onderhavige overeenkomst omschreven voorwaarden en tarieven.

5.9 Opdrachtgever is gehouden Schippers Bouwconsult BV tijdig en op de juiste wijze de in verband met de verleende opdracht noodzakelijk c.q. gewenste informatie en bescheiden te verschaffen.

5.10 Opdrachtgever dient zicht te onthouden van handelingen (nalatigheid daaronder begrepen) die het Schippers Bouwconsult BV onmogelijk maken of belemmeren de haar verleende opdracht naar behoren uit te voeren.

5.11 Schippers Bouwconsult BV kan bij uitvoering van haar opdracht gebruik maken van derden.

6 keuringsrapport
6.1 Het keuringsrapport van Schippers Bouwconsult BV geeft een algemeen en eerste inzicht in de onderhoudstoestand van het gekeurde pand en van eventueel bestaande gebreken. Het keuringsrapport van Schippers Bouwconsult BV is een momentopname. Ook bij gelijkblijvende omstandigheden heeft het rapport een geldigheidsduur van maximaal drie maanden. Daarna, of zoveel eerder als noodzakelijk blijkt, dient een nieuw dan wel geactualiseerd rapport te worden opgemaakt. De daaraan verbonden kosten zullen door Schippers Bouwconsult BV aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Eventuele in het keuringsrapport opgenomen adviezen met betrekking tot herstel en/of verbetering van het pand of onderdelen daarvan, zijn geen werkomschrijving op grond waarvan het werk kan worden uitgevoerd. Eventuele in het keuringsrapport genoemde bedragen in verband met herstelwerkzaamheden, zijn slechts een raming van te verwachten kosten. De kostenramingen worden globaal opgesteld aan de hand van ervaringscijfers, de werkelijke kosten kunnen hier van afwijken (door o.a. de marktwerking) er kunnen dan ook geen rechten aan de kostenramingen van Schippers Bouwconsult BV worden ontleent.

6.2 Schippers Bouwconsult BV behoudt zich haar intellectuele eigendomsrechten op haar keuringsrapport uitdrukkelijk voor. Het keuringsrapport en ook onderdelen daarvan mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schippers Bouwconsult BV aan derden ter beschikking worden gesteld.

7 leveringstermijnen
7.1 Alle door Schippers Bouwconsult BV genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Schippers Bouwconsult BV bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings-)termijn brengt Schippers Bouwconsult BV niet in verzuim.

7.2 Schippers Bouwconsult BV is niet gebonden aan (leverings-)termijnen die niet meer gehaald kunnen worden vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden na het aangaan van de overeenkomst. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Schippers Bouwconsult BV en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

8 overmacht
8.1 Tijdens overmacht worden de overeengekomen verplichtingen van Schippers Bouwconsult BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor Schippers Bouwconsult BV niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8.2 Indien Schippers Bouwconsult BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoende als betrof het een afzonderlijk contract.

8.3 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan Schippers Bouwconsult BV kunnen worden toegerekend. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, brand, weersomstandigheden, natuurrampen, ongevallen, gewijzigde wettelijke voorschriften resp. aanwijzingen en instructies van overheden, ziekte van onvervangbaar gebleken opdrachtnemers en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.

9 aansprakelijkheid
9.1 De resultaten van toepassing en gebruik van de door Schippers Bouwconsult BV verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van Schippers Bouwconsult BV vallen. Ofschoon de opdracht door Schippers Bouwconsult BV naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Schippers Bouwconsult BV derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

9.2 Indien bij opdrachtgever klachten bestaan omtrent de uitvoering van de verleende opdracht dienen deze onverwijld, doch beslist niet later dan dertig dagen na de uitvoering van de opdracht schriftelijk aan Schippers Bouwconsult BV kenbaar gemaakt te worden. Klachten omtrent facturen dienen eveneens onverwijld, doch beslist niet later dan dertig dagen na de datum van verzending van facturen schriftelijk aan Schippers Bouwconsult BV kenbaar gemaakt te worden. Klachten anders dan hiervoor aangegeven doen iedere aansprakelijkheid van Schippers Bouwconsult BV vervallen.

9.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op grond van ingediende klachten voortvloeiende uit dit artikel op te schorten. Schuldvergelijking door opdrachtgever is nimmer toegestaan.

9.4 Schippers Bouwconsult BV is niet aansprakelijk voor schade hoe of in welke vorm ook die het gevolg is of het gevolg zou kunnen zijn van het feit dat een bepaald gebrek aan of bij het onderzochte pand niet, niet juist of niet tijdig is gesignaleerd.

9.5 Schippers Bouwconsult BV is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen bedrijfsschaden, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade, schade als gevolg van (het verschaffen van) gebrekkige medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever, schade als gevolg van handelingen van aannemer of leveranciers in strijd met tekeningen, het bestek, ondeugdelijk uitgevoerde (herstel) werkzaamheden en/of verdere voorwaarden, schade aan personen, goederen of ter zake van het bouwkundige werk ontstaan, als gevolg van gebreken alsmede door ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden door derden en evt. daaruit ontstane gevolgschaden en schaden wegens door Schippers Bouwconsult BV uitgevoerde werkzaamheden, gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt. In alle gevallen waarin Schippers Bouwconsult BV gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze, indien de schade is gedekt door een verzekering van Schippers Bouwconsult BV, nooit hoger zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

9.6 Schippers Bouwconsult BV is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van Schippers Bouwconsult BV voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de aan haar voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

9.7 Schippers Bouwconsult BV is slechts aansprakelijk voor door opdrachtgever en/of derden geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, slechts indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

9.8 Schippers Bouwconsult BV heeft het recht om gevolgen van tekort schieten van een geleverde dienst uit eigen beweging kosteloos te herstellen. Bij verschillen van inzicht tussen Schippers Bouwconsult BV en opdrachtgever ten aanzien van uitvoering van het herstel, zal door partijen met de grootste spoed een oplossing gezocht worden. Ingeval dat overleg niet leidt tot een oplossing zal het geschil worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

9.9 Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium hetgeen door Schippers Bouwconsult BV voor de verrichtte werkzaamheden in rekening is gebracht met een maximum van € 500,= inclusief BTW. (zie ook art. 9.5)

9.10 Schippers Bouwconsult BV is niet aansprakelijk voor schade wegens overschrijding van een overeengekomen (leverings- )termijn, als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever of van door opdrachtgever ingeschakelde derden.

9.11 Schippers Bouwconsult BV is niet aansprakelijk wegens schending van intellectuele of andere rechten van derden, door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Opdrachtgever zal Schippers Bouwconsult BV terzake uitdrukkelijk vrijwaren.

9.12 Schippers Bouwconsult BV is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

9.13 In te schakelen deskundigen voor beoordeling van mogelijke aansprakelijkheid in een geval van een geschil worden na overleg tussen Schippers Bouwconsult BV en opdrachtgever aangewezen en behoeven de goedkeuring van beide partijen. De kosten van de herinspectie en voor zover van toepassing en vooraf vastgesteld, komen voor rekening van de in ongelijk te stellen partij.

Uitspraak over aansprakelijkheid door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Schippers Bouwconsult BV is bindend voor het standpunt van Schippers Bouwconsult BV.

9.14 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Schippers Bouwconsult BV.

10 honorarium en betaling
10.1 De door Schippers Bouwconsult BV uit te voeren bouwtechnische inspecties en aanvullende diensten worden aan de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger gefactureerd conform de aan de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger afzonderlijk bevestigde tarieven.

10.2 Schippers Bouwconsult BV behoudt zich het recht voor de tarieven eens per jaar, per 1 januari, aan te passen conform het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie zoals telkens per 1 november vastgesteld door het C.B.S. Een aanpassing als hier bedoeld zal nooit kunnen leiden tot een daling van het tarief zoals dat gold op het tijdstip waarop de tarieven zouden worden aangepast. Tussentijdse tariefaanpassingen zijn niet uitgesloten en worden door Schippers Bouwconsult BV op alle mogelijke wijzen gecommuniceerd. Geoffreerde tarieven staan vast voor een periode van 30 dagen, tijdens lopende werken kunnen tarieven niet worden bijgesteld anders dan na (schriftelijke) goedkeuring van beide contractpartijen.

10.3 Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op voorafgaand verzoek van de opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger en binnen een straal van 20 km rond het te inspecteren object. In onderhavige situaties zal de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger een sleutelverklaring opstellen en gereed hebben. De sleutelverklaring vrijwaart Schippers Bouwconsult BV tegen alle aansprakelijkheden en schaden van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook. Het halen en/of brengen van sleutels zal worden gefactureerd tegen een kilometervergoeding van € 0,55 / km exclusief BTW waarbij het aantal in rekening te brengen kilometers door Schippers Bouwconsult BV worden vastgesteld aan de hand van daadwerkelijk gemaakte extra kilometers.

Indien wij duidelijk communiceren (bijvoorbeeld via onze internet-site of andere reclame-uitingen) dat het aangeboden tarief een zogenaamd ALL-IN tarief betreft dan is artikel 10.3 niet van toepassing.

10.4 Keuringsopdrachten betreffende percelen gelegen buiten een straal van 5 kilometer rondom Den Haag zullen worden gefactureerd tegen het standaard tarief zoals vermeld op het opdrachtformulier verhoogd met een kilometervergoeding van € 0,35 / km exclusief BTW waarbij het aantal in rekening te brengen kilometers door Schippers Bouwconsult BV worden vastgesteld aan de hand van daadwerkelijk gemaakte kilometers minus 10 kilometer.

Indien wij duidelijk communiceren (bijvoorbeeld via onze internet-site of andere reclame-uitingen) dat het aangeboden tarief een zogenaamd ALL-IN tarief betreft dan is artikel 10.4 niet van toepassing.

10.5 Annulering van een verstrekte opdracht door opdrachtgever :

-Indien de consument de overeenkomst langer dan 24 uur voor inspectie opzegt is de consument een vergoeding voor door Schippers Bouwconsult BV gemaakte kosten (onder andere, doch niet uitsluitend of gelimiteerd aan / beperkt tot de telefonische contacten teneinde de afspraak in te plannen, de administratieve werkzaamheden om de planning voor de inspecteur te vullen e.d.) van annuleringskosten, vastgesteld op € 75 incl. BTW verschuldigd. Het (eventueel) meerdere reeds betaalde zal binnen 14 dagen worden gerestitueerd.
– Indien de consument de overeenkomst binnen 24 uur voor inspectie opzegt, en ongeacht of een bouwkundige van Schippers Bouwconsult BV reeds onderweg is naar het te inspecteren object dan is opdrachtgever een tarief verschuldigd van maximaal € 75,= (eerder genoemde behandelingskosten) verhoogd met € 50,= (voorrijkosten bouwkundige) alsmede verhoogd met een kilometervergoeding van € 0,35 / km gebaseerd op het retourtarief kantoor Schippers Bouwconsult BV – te inspecteren object. Dit tarief is gemaximeerd aan een tarief gelijkwaardig aan het tarief van een meeloopkeuring.Het (eventueel) meerdere reeds betaalde zal binnen 14 dagen worden gerestitueerd.
– In geval van opzegging van de opdracht na uitvoering van de inspectie, doch vooruitlopende op oplevering van de schriftelijke rapportage (eventueel behorende bij de door opdrachtgever afgenomen dienst) dan is opdrachtgever in ieder geval een tarief verschuldigd gelijkwaardig aan het tarief van een meeloopkeuring. Het (eventueel) meerdere reeds betaalde zal binnen 14 dagen worden gerestitueerd.

10.6 Indien blijkt dat een object, ondanks gemaakte afspraken, niet toegankelijk is of dat het object niet kan worden gekeurd, kan Schippers Bouwconsult BV niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan een aangeleverde opdracht niet kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen inspectietarief.

10.7 Bij het niet binnen de afgesproken tijd komen opdagen en/of niet aanwezig zijn van de bewoner, opdrachtgever, diens vertegenwoordiger of de verkoper ongeacht welke reden, zal Schippers Bouwconsult BV het overeengekomen inspectietarief factureren aan de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger.

10.8 Indien Schippers Bouwconsult BV niet binnen redelijke tijd aanwezig kan zijn zal de inspectie geen doorgang vinden en worden er geen kosten in rekening gebracht.

10.9 Indien een situatie ontstaat zoals omschreven in de artikelen 10.6, 10.7 en 10.8 dient dit onverwijld aan de wederpartij te worden gemeld. Indien in de inspectieafspraken c.q. planningen wordt geschoven, zal dit eveneens aan de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger respectievelijk Schippers Bouwconsult BV worden gemeld.

10.10 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen gekomen, dient de factuur te zijn voldaan binnen veertien dagen na de datum van factuur. Wanneer betalingen worden uitgesteld tot aan de passeerdatum dan dient dit binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden gemeld aan Schippers Bouwconsult BV, deze melding dient te bevatten de datum van overdracht en de gegevens van de notaris waarbij de overdracht zal plaatsvinden. Tevens dient deze melding een verklaring van de betreffende notaris te bevatten waaruit blijkt dat de notaris kennis heeft van de factuur van Schippers Bouwconsult BV en waarin deze verklaart de factuur tijdens het passeren te verrekenen.

10.11 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn betaalt, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Opdrachtgever is dan aan Schippers Bouwconsult BV een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, dit onverminderd de verplichting van opdrachtgever alle door Schippers Bouwconsult BV te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden.

10.12 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.13 Mocht betaling na het verstrijken van de laatste betaaltermijn niet bij Schippers Bouwconsult BV op de rekening zijn bijgeschreven ofwel mocht de opdrachtgever niet onomstotelijk bewijs van betaling aan Schippers Bouwconsult BV hebben overlegd uiterlijk op de dag van het verstrijken van de betaaltermijn dan zal Schippers Bouwconsult BV onverwijld haar vordering ter incasso indienen bij een Gerechtsdeurwaarder naar keuze van Schippers Bouwconsult BV. Opdrachtgever dient hierbij rekening te houden met additionele kosten conform de Wet Incasso Kosten (W.I.K.)

Bij het ter incasso aanbieden van de vordering dient de opdrachtgever tevens rekening te houden met het gestelde onder artikel 10.11

11 tussentijdse opzegging
11.1 Opdrachtgever kan de opdracht tussentijds opzeggen, onverminderd de rechten van Schippers Bouwconsult BV als in de diverse artikelen hiervoor bepaald.

11.2 -Indien de consument de overeenkomst langer dan 24 uur voor inspectie opzegt is de consument een vergoeding voor door Schippers Bouwconsult BV gemaakte kosten (onder andere, doch niet uitsluitend of gelimiteerd aan / beperkt tot de telefonische contacten teneinde de afspraak in te plannen, de administratieve werkzaamheden om de planning voor de inspecteur te vullen e.d.) van annuleringskosten, vastgesteld op € 75 incl. BTW verschuldigd. Het (eventueel) meerdere reeds betaalde zal binnen 14 dagen worden gerestitueerd.

11.3 Indien de consument de overeenkomst binnen 24 uur voor inspectie opzegt, en een bouwkundige van Schippers Bouwconsult BV is reeds onderweg naar het te inspecteren object dan is opdrachtgever een tarief verschuldigd van maximaal € 75,= (eerder genoemde behandelingskosten) verhoogd met € 50,= (voorrijkosten bouwkundige) alsmede verhoogd met een kilometervergoeding van € 0,35 / km gebaseerd op het retourtarief kantoor Schippers Bouwconsult BV – te inspecteren object. Dit tarief is gemaximeerd aan een tarief gelijkwaardig aan het tarief van een meeloopkeuring (vastgesteld op € 190,= incl. BTW, waarbij eventuele tijdelijke kortingen danwel acties niet van toepassing zijn). Het (eventueel) meerdere reeds betaalde zal binnen 14 dagen worden gerestitueerd.

11.4 In geval van opzegging van de opdracht na uitvoering van de inspectie, doch vooruitlopende op oplevering van de schriftelijke rapportage (eventueel behorende bij de door opdrachtgever afgenomen dienst) dan is opdrachtgever in ieder geval een tarief verschuldigd gelijkwaardig aan het tarief van een meeloopkeuring. Het (eventueel) meerdere reeds betaalde zal binnen 14 dagen worden gerestitueerd.

11.5 De aan Schippers Bouwconsult BV gegeven opdracht eindigt niet door het overlijden van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. In dit laatste geval eindigt de opdracht eerst op het tijdstip waarop Schippers Bouwconsult BV kennis heeft genomen van het overlijden van de opdrachtgever.

12 ontbinding
12.1 Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit enige met Schippers Bouwconsult BV gesloten overeenkomst, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling van opdrachtgever, of bij enige andere vorm van beslaglegging, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal Schippers Bouwconsult BV gerechtigd zijn te harer keuze nakoming dan wel ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst te vorderen. In beide gevallen heeft Schippers Bouwconsult BV recht op betaling van het haar toekomende honorarium en vergoeding van kosten alsmede vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, schade en interesten, daaronder begrepen de door Schippers Bouwconsult BV gederfde winst. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever verschuldigd telkens wanneer Schippers Bouwconsult BV zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde.

13 nietigheid
13.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of nietig wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Schippers Bouwconsult BV en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen te vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige bepaling in acht wordt genomen.

14 geschillen
14.1 Op alle met Schippers Bouwconsult BV gesloten overeenkomsten en op alle aan Schippers Bouwconsult BV verstrekte opdrachten is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen (anders dan betalingsgeschillen) welke tussen opdrachtgever en Schippers Bouwconsult BV mochten ontstaan naar aanleiding van een gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht, in geval de Rechtbank bevoegd is, door de Rechtbank te ‘s-Gravenhage. Opdrachtgever kiest daartoe domicilie ten kantore van Schippers Bouwconsult BV.

14.3 Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is als bedoeld in boek 6 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek, heeft hij het recht gedurende een maand nadat Schippers Bouwconsult BV zich op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.