banner

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:

Schippers Bouwconsult BV, Postbus 47 967, 2504 CE DEN HAAG, tel. 0800-310 3100 (gratis), fax 070-3967535, e-mail-adres: info@schippers-bouwconsult.nl)

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

1) diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht op herroeping zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen

Binnen de dienstverlening van Schippers Bouwconsult BV moet u denken aan de volledige dienstverlening welke wij binnen de “webstore” aanbieden, waaronder diensten als: meeloopkeuring, bouwkundige keuring, taxatie, EPA-W maatwerkadvies, Vooroplevering, Opleveringskeuring en Bouwkundig Onderzoek.

2) Zakelijke klanten.

Het opzeggen van de overeenkomst en de beperking van kosten voor de consument:
Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment
dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Met betrekking tot het bovenstaande hanteren wij de volgende uitgangspunten:

Indien de consument vooruitlopende op uitvoering van de inspectie afziet van volledige uitvoering van de dienstverlening door Schippers Bouwconsult dient deze dit bij voorkeur schriftelijk (bij voorkeur via e-mail bericht naar info@schippers-bouwconsult.nl) te vermeldden.

-Indien de consument de overeenkomst langer dan 24 uur voor inspectie opzegt is de consument een vergoeding voor door Schippers Bouwconsult BV gemaakte kosten (onder andere, doch niet uitsluitend of gelimiteerd aan / beperkt tot de telefonische contacten teneinde de afspraak in te plannen, de administratieve werkzaamheden om de planning voor de inspecteur te vullen e.d.) van annuleringskosten, vastgesteld op € 75 incl. BTW verschuldigd. Het (eventueel) meerdere reeds betaalde zal binnen 14 dagen worden gerestitueerd.
– Indien de consument de overeenkomst binnen 24 uur voor inspectie opzegt, en ongeacht of een bouwkundige van Schippers Bouwconsult BV reeds onderweg is naar het te inspecteren object dan is opdrachtgever een tarief verschuldigd van maximaal € 75,= (eerder genoemde behandelingskosten) verhoogd met € 50,= (voorrijkosten bouwkundige) alsmede verhoogd met een kilometervergoeding van € 0,35 / km gebaseerd op het retourtarief kantoor Schippers Bouwconsult BV – te inspecteren object. Dit tarief is gemaximeerd aan een tarief gelijkwaardig aan het tarief van een meeloopkeuring (vastgesteld op € 190,= incl. BTW, waarbij eventuele tijdelijke kortingen danwel acties niet van toepassing zijn). Het (eventueel) meerdere reeds betaalde zal binnen 14 dagen worden gerestitueerd.
– In geval van opzegging van de opdracht na uitvoering van de inspectie, doch vooruitlopende op oplevering van de schriftelijke rapportage (eventueel behorende bij de door opdrachtgever afgenomen dienst) dan is opdrachtgever in ieder geval een tarief verschuldigd gelijkwaardig aan het tarief van een meeloopkeuring. Het (eventueel) meerdere reeds betaalde zal binnen 14 dagen worden gerestitueerd.

________________________________________________________________________________________________________

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan Schippers Bouwconsult BV, Postbus 47 967, 2504 CE DEN HAAG

, fax 070-3967535

, email: info@schippers-bouwconsult.nl

– Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende goederen:

de levering van de volgende digitale inhoud:

de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

– Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is